(1)
Alexandru, M.-S. D.; Ruskovska, R. Changes and Challenges in Gender Stereotypes in Romanian TV Shows Around the Moment of EU Accession: Промените и предизвиците во родовите стереотипи во романските телевизиски шоу програми во периодот на пристапување кон ЕУ. IJPGC 2007, 6, 101-122.