(1)
Klepec, P.; Dimkovska, L. Империјата преку Делезовото сфаќање на капитализмот. IJPGC 2008, 7, 1-17.