(1)
Krstevska, V.; Tasev, S. Towards Mary R. Lefkowitz, Women in Greek Myth: Кон Mary R. Lefkowitz, Women in Greek Myth. IJPGC 2001, 1, 253-256.