(1)
Kolozova, K.; Ruskovska, R. Mating: Парење. IJPGC 2002, 1, 161-166.