Milevska, S., Spivak, G. C. and Hodja, M. (2003) “Resistance that Cannot Be Recognized as Such: Interview with Gayatri Chakravorty Spivak: Rezistenca e cila nuk mund të njihet si e tillë: Intervistë me Gayatri Chakravorty Spivak”, Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, 2(2), pp. 27-45. doi: 10.51151/identities.v2i2.99.