[1]
P. Klepec and L. Dimkovska, “Империјата преку Делезовото сфаќање на капитализмот”, IJPGC, vol. 7, no. 3, pp. 1-17, Jun. 2008.