Simonovska, Suzana, and Lindita Ahmeti. “Кон Слободанка Марковска и др. (прир.), Истражувајќи ја другоста: Аспекти на другоста од перспектива на одделни дисциплини во високото образование во Република Македонија: Për Слободанка Марковска и др. (прир.), Истражувајќи ја другоста: Аспекти на другоста од перспектива на одделни дисциплини во високото образование во Република Македонија”. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture 4, no. 1-2 (January 1, 2005): 361-365. Accessed July 19, 2024. http://www.identitiesjournal.edu.mk/index.php/IJPGC/article/view/163.