1.
Simonovska S, Ahmeti L. Кон Слободанка Марковска и др. (прир.), Истражувајќи ја другоста: Аспекти на другоста од перспектива на одделни дисциплини во високото образование во Република Македонија: Për Слободанка Марковска и др. (прир.), Истражувајќи ја другоста: Аспекти на другоста од перспектива на одделни дисциплини во високото образование во Република Македонија. IJPGC [Internet]. 2005Jan.1 [cited 2024Jun.16];4(1-2):361-5. Available from: http://www.identitiesjournal.edu.mk/index.php/IJPGC/article/view/163