1.
Papić Žarana, Dimitrovska-Gajdoska D. Опозицијата природа/култура како „природна“ дефиниција и интерпретација на половата разлика - Леви-Стросовата проекција на исконот на културата како општествен договор меѓу мажите. IJPGC [Internet]. 2008Jun.1 [cited 2023Sep.26];7(3):34-70. Available from: http://www.identitiesjournal.edu.mk/index.php/IJPGC/article/view/241