[1]
Simonovska, S. and Ahmeti, L. 2005. Кон Слободанка Марковска и др. (прир.), Истражувајќи ја другоста: Аспекти на другоста од перспектива на одделни дисциплини во високото образование во Република Македонија: Për Слободанка Марковска и др. (прир.), Истражувајќи ја другоста: Аспекти на другоста од перспектива на одделни дисциплини во високото образование во Република Македонија. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture. 4, 1-2 (Jan. 2005), 361-365. DOI:https://doi.org/10.51151/identities.v4i1-2.163.