(1)
Fausto-Sterling, A.; Trajanoski, Žarko. The Five Sexes: Why Male and Female Are Not Enough: Петте пола: Зошто машкиот и женскиот не се доволни. IJPGC 2004, 3, 191-205.