(1)
Levine-Rasky, C. Selected European Groups and White Racialization: An Illustrative Study: Одбрани европски групи и белата расизација: Илустративна студија. IJPGC 2006, 5, 143-157.