Simonovska, S., & Ahmeti, L. (2005). Кон Слободанка Марковска и др. (прир.), Истражувајќи ја другоста: Аспекти на другоста од перспектива на одделни дисциплини во високото образование во Република Македонија: Për Слободанка Марковска и др. (прир.), Истражувајќи ја другоста: Аспекти на другоста од перспектива на одделни дисциплини во високото образование во Република Македонија. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, 4(1-2), 361-365. https://doi.org/10.51151/identities.v4i1-2.163