Simonovska, Suzana, and Lindita Ahmeti. 2005. “Кон Слободанка Марковска и др. (прир.), Истражувајќи ја другоста: Аспекти на другоста од перспектива на одделни дисциплини во високото образование во Република Македонија: Për Слободанка Марковска и др. (прир.), Истражувајќи ја другоста: Аспекти на другоста од перспектива на одделни дисциплини во високото образование во Република Македонија”. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture 4 (1-2):361-65. https://doi.org/10.51151/identities.v4i1-2.163.