Simonovska, S. and Ahmeti, L. (2005) “Кон Слободанка Марковска и др. (прир.), Истражувајќи ја другоста: Аспекти на другоста од перспектива на одделни дисциплини во високото образование во Република Македонија: Për Слободанка Марковска и др. (прир.), Истражувајќи ја другоста: Аспекти на другоста од перспектива на одделни дисциплини во високото образование во Република Македонија”, Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, 4(1-2), pp. 361-365. doi: 10.51151/identities.v4i1-2.163.