[1]
C. Levine-Rasky, “Selected European Groups and White Racialization: An Illustrative Study: Одбрани европски групи и белата расизација: Илустративна студија”, IJPGC, vol. 5, no. 2, pp. 143-157, Jun. 2006.