Simonovska, S., and L. Ahmeti. “Кон Слободанка Марковска и др. (прир.), Истражувајќи ја другоста: Аспекти на другоста од перспектива на одделни дисциплини во високото образование во Република Македонија: Për Слободанка Марковска и др. (прир.), Истражувајќи ја другоста: Аспекти на другоста од перспектива на одделни дисциплини во високото образование во Република Македонија”. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, vol. 4, no. 1-2, Jan. 2005, pp. 361-5, doi:10.51151/identities.v4i1-2.163.